ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่สำคัญ
ติดต่อเรา
มาตรการประหยัดพลังงาน
Link ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

-รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักไทย
พุทธศักราช 2550

- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
พ.ศ 2540

- พรบ.กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ
พ.ศ. 2542

- พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496
- พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
-พรบ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

- พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ โทรศัพท์ 0 4207 2448 โทรสาร 0 4207 2443

 
เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงกแข่งขัน
กีฬาเทศบาลตำบลนาดินดำสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนบ้านนาดินดำ

เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวา

เทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น ปี 2557

เทศบาลตำบลนาดินดำร่วมกับทางหมู่บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 4 เข้าร่วมประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น
ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลนาดินดำ โดยท่านรองนายกเทศมนตรี
(นายสมบัติ เสียงใส) ผู้แทนนายกเทศมนตรี
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และรางวัล
ผู้จัดเก็บ,ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น (เขตชนบท)
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการพัฒนากิจกรรมกลุ่มสตรี
การออกกำลังกายการเต้นบาสโลป ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา
ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ โดยมีท่านปลัดอำเภอ (นายบุญเลิศ ลันทนา)
เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรมสาระน่ารู้เรื่องภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2เจ้าของทรัพย์สินหรือได้รับมอบ อำนาจ
ยื่นแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
ภาษีบำรุงท้องที่
ยื่นแบบ ภบท.5 แสดงรายการที่ดินภายในเดือน มกราคม เมื่อครบ 4 ปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือได้
กรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 30 นับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ชำระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
อัตราภาษี ที่อยู่อาศัย ที่เลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ยืนต้น อัตราไร่ละ 7 บาท
ปลูกพืชล้มลุก (ของตน) อัตราไร่ละ 5 บาท
ปลูกพืชล้มลุก (ให้เช่า) อัตราไร่ละ 3.5 บาท
ที่ว่างเปล่า อัตราไร่ละ 14 บาท
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ของทุกปี
อัตราค่าธรรมเนียม ครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 เจ้าของทรัพย์สินหรือได้รับมอบอำนาจ
ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 

คอลัมน์ประจำวันนายสรวิชญ์ ภูมิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ
เลขที่ 146 หมู่ 8 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ .0 4207 2448 โทรสาร. 0 4207 2443
webmaster : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดินดำ