ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่สำคัญ
ติดต่อเรา
มาตรการประหยัดพลังงาน
Link ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

-รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักไทย
พุทธศักราช 2550

- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
พ.ศ 2540

- พรบ.กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ
พ.ศ. 2542

- พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496
- พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
-พรบ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

- พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ โทรศัพท์ 0 4207 2448 โทรสาร 0 4207 2443

 ประกาศเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน
 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา เทศบาลตำบล
นาดินดำ ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรม
รูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดกิจกรรม
"Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ "

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา กองการศึกษา
เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดินดำ

เมื่อวัน 7 สิงหาคมที่ผ่านมา กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการสุขภาพชุมชน โดยท่านนายกสรวิชญ์
ภูมิศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธาน
ในพิธี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.นาดินดำ
จัดโครงากรส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจ
"เพื่อนช่วยเพื่อน" เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลนาดินดำ ต้อนรับคณะกรรมการ
คัดสรรกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติ
ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
ที่มาตรวจเยี่ยมบ้านห้วยม่วง เพื่อคัดเลือกเป็น
ตัวแทนประกวดในระดับประเทศต่อไป


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

สาระน่ารู้เรื่องภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2เจ้าของทรัพย์สินหรือได้รับมอบ อำนาจ
ยื่นแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
ภาษีบำรุงท้องที่
ยื่นแบบ ภบท.5 แสดงรายการที่ดินภายในเดือน มกราคม เมื่อครบ 4 ปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือได้
กรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 30 นับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ชำระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
อัตราภาษี ที่อยู่อาศัย ที่เลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ยืนต้น อัตราไร่ละ 7 บาท
ปลูกพืชล้มลุก (ของตน) อัตราไร่ละ 5 บาท
ปลูกพืชล้มลุก (ให้เช่า) อัตราไร่ละ 3.5 บาท
ที่ว่างเปล่า อัตราไร่ละ 14 บาท
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ของทุกปี
อัตราค่าธรรมเนียม ครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 เจ้าของทรัพย์สินหรือได้รับมอบอำนาจ
ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

คอลัมน์ประจำวันนายสรวิชญ์ ภูมิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ
เลขที่ 146 หมู่ 8 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ .0 4207 2448 โทรสาร. 0 4207 2443
webmaster : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดินดำ