ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่สำคัญ
ติดต่อเรา
มาตรการประหยัดพลังงาน
Link ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

-รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักไทย
พุทธศักราช 2550

- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
พ.ศ 2540

- พรบ.กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ
พ.ศ. 2542

- พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496
- พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
-พรบ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

- พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ โทรศัพท์ 0 4207 2448 โทรสาร 0 4207 2443

 ประกาศเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน
 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลนาดินดำ ต้อนรับคณะกรรมการ
คัดสรรกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติ
ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
ที่มาตรวจเยี่ยมบ้านห้วยม่วง เพื่อคัดเลือกเป็น
ตัวแทนประกวดในระดับประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558
เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์
สร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
นาดินดำ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการสัปดาห์
ผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2558 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบล
นาดินดำ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอนุบาล (บัณฑิตน้อย)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลนาดินดำ ได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ณ เทศบาล
ตำบลนาอ้อ

เมื่อวันที่20 กุมภาพันธ์ เทศบาลตำบลนาดินดำ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลแสลงพัน
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ภาพกิจกรรม

กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาดินดำ
จัดโครงการถนนสะอาดปราศจากโรค
ตามถนนสายหลักภายในตำบลนาดินดำ
ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลนาดิน ร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.
อำเภอเมืองเลยสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558
ภาพกิจกรรมสาระน่ารู้เรื่องภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2เจ้าของทรัพย์สินหรือได้รับมอบ อำนาจ
ยื่นแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
ภาษีบำรุงท้องที่
ยื่นแบบ ภบท.5 แสดงรายการที่ดินภายในเดือน มกราคม เมื่อครบ 4 ปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือได้
กรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 30 นับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ชำระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
อัตราภาษี ที่อยู่อาศัย ที่เลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ยืนต้น อัตราไร่ละ 7 บาท
ปลูกพืชล้มลุก (ของตน) อัตราไร่ละ 5 บาท
ปลูกพืชล้มลุก (ให้เช่า) อัตราไร่ละ 3.5 บาท
ที่ว่างเปล่า อัตราไร่ละ 14 บาท
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ของทุกปี
อัตราค่าธรรมเนียม ครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 เจ้าของทรัพย์สินหรือได้รับมอบอำนาจ
ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

คอลัมน์ประจำวันนายสรวิชญ์ ภูมิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ
เลขที่ 146 หมู่ 8 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ .0 4207 2448 โทรสาร. 0 4207 2443
webmaster : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดินดำ