ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่สำคัญ

ติดต่อเรา
มาตรการประหยัดพลังงาน
Link ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

-รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักไทย
พุทธศักราช 2550

- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
พ.ศ 2540

- พรบ.กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ
พ.ศ. 2542

- พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496
- พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
-พรบ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

- พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ โทรศัท์ 0 4203 9944 โทรสาร 0 4203 9933

 ประกาศเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการ
การยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์

 

 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้น

เมื่อวันที 13 เมษายนที่ผ่านมา กองการศึกษา
เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการเย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมขึ้น

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาดินดำ นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ และคณะ
ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ ณ บริเวณ สวท.เลย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลนาดินดำ
จัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล
และโรงเรียนนาดินดำ ต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริม
สนุบสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพติด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาล
ตำบลนาดินดำ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสรวิชญ์ ภูมิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 6 - 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา งานพัฒนาและจัด
เก็บรายได้ กองคลัง จัดโครงการพัฒนาความสามารถในการ
จัดเก็บภาษี (ด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
ณ ห้องประชุมภูขุมทองวิไล ชั้น 2 เทศบาลตำบลนาดินดำ

เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่าน เทศบาลตำบลนาดินดำ
จัดโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว
ประจำปี 2560 "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 " ภาพกิจกรรม

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา กองการศึกษาร่วมกับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลนาดินดำ จัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และพัฒนาการเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ โดยได้รับเกียรติจากท่าน
นายอำเภอเมืองเลย (นายณรงค์ จีนอ่ำ) เป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม

 


   


แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดเก็บภาษี


 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ


การเบิก-จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการสาระน่ารู้เรื่องภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2เจ้าของทรัพย์สินหรือได้รับมอบ อำนาจ
ยื่นแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
ภาษีบำรุงท้องที่
ยื่นแบบ ภบท.5 แสดงรายการที่ดินภายในเดือน มกราคม เมื่อครบ 4 ปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือได้
กรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 30 นับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ชำระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
อัตราภาษี ที่อยู่อาศัย ที่เลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ยืนต้น อัตราไร่ละ 7 บาท
ปลูกพืชล้มลุก (ของตน) อัตราไร่ละ 5 บาท
ปลูกพืชล้มลุก (ให้เช่า) อัตราไร่ละ 3.5 บาท
ที่ว่างเปล่า อัตราไร่ละ 14 บาท
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ของทุกปี
อัตราค่าธรรมเนียม ครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 เจ้าของทรัพย์สินหรือได้รับมอบอำนาจ
ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)


คอลัมน์ประจำวันนายสรวิชญ์ ภูมิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ
เลขที 333 หมู่ที่ 12 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์.0 4203 9944 โทรสาร 0 4203 9933
webmaster : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดินดำ