ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่สำคัญ
ติดต่อเรา
มาตรการประหยัดพลังงาน
Link ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

-รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักไทย
พุทธศักราช 2550

- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
พ.ศ 2540

- พรบ.กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ
พ.ศ. 2542

- พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496
- พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
-พรบ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

- พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ โทรศัพท์ 0 4207 2448 โทรสาร 0 4207 2443

 ประกาศเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการ
การยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์

เมื่อวัน 13 เมษายน ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาดินดำ
จัดโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติแลครอบครัว
ประจำปี 2559 โดยมีผู้สูงอายุทั้งหมด 550 คน
ได้รับเกียรติจากท่านนายกสรวิชญ์ ภูมิศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ
ประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เทศบาลตำบล
นาดินดำ ร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
ครั้งที่ 10 " ภูบ่อบิดเกมส์ " ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมการแข่งขันกีฬา
อปท.อำเภอเมืองเลยสัมพันธ์ ครั้งที่ 16
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.นาดินดำ
จัดโครงากรส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจ
"เพื่อนช่วยเพื่อน" เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชน

เทศบาลตำบลนาดินดำ ออกแจกเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการให้กับชาวบ้านตำบลนาดินดำ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดCCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559


แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดเก็บภาษี


 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ


การเบิก-จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการสาระน่ารู้เรื่องภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2เจ้าของทรัพย์สินหรือได้รับมอบ อำนาจ
ยื่นแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
ภาษีบำรุงท้องที่
ยื่นแบบ ภบท.5 แสดงรายการที่ดินภายในเดือน มกราคม เมื่อครบ 4 ปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือได้
กรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 30 นับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ชำระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
อัตราภาษี ที่อยู่อาศัย ที่เลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ยืนต้น อัตราไร่ละ 7 บาท
ปลูกพืชล้มลุก (ของตน) อัตราไร่ละ 5 บาท
ปลูกพืชล้มลุก (ให้เช่า) อัตราไร่ละ 3.5 บาท
ที่ว่างเปล่า อัตราไร่ละ 14 บาท
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ของทุกปี
อัตราค่าธรรมเนียม ครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 เจ้าของทรัพย์สินหรือได้รับมอบอำนาจ
ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

คอลัมน์ประจำวันนายสรวิชญ์ ภูมิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ
เลขที่ 146 หมู่ 8 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ .0 4207 2448 โทรสาร. 0 4207 2443
webmaster : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดินดำ