ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่สำคัญ
ติดต่อเรา


หน่วยงานต่าง ๆศูนย์ช่วยเหลือสังคมLink ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย
พุทธศักราช 2550

- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ 2540

- พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

- พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496
- พ รบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
-พรบ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

- พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539

 


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ยินตีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ อ.เมือง จ.เลย โทรศัพท์ 0 4207 2448 โทรสาร 0 4207 2443


ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
นายสรวิชญ์ ภูมิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ

 

เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการพัฒนากิจกรรมกลุ่มสตรี
การออกกำลังกายการเต้นบาสโลป

เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา
ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ โดยมีท่านปลัดอำเภอ (นายบุญเลิศ ลันทนา)
เป็นประธานในพิธี

เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์
เพื่อปฏิรูปและคืนความสุขให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมการเสวนาดังกล่าว
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บัณฑิตน้อย)
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมงานการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย โดยการแข่งขันครั้งนี้ เทศบาลตำบลนาดินดำได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เปตองชาย และรองวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เปตองหญิง
ภาพกิจกรรม

งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมกรีดยางพารา ปี 2557
โดยมี นายสรวิชญ์ ภูมิศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธี
ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม เทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ "นครธาตุเกมส์" ในการแข่งขันครั้งนี้
เทศบาลตำบลนาดินดำ ได้รางวัล ชนะเลิศ เปตองหญิง
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2557 คำขวัญจาก พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี
" กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง "
ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายกเหล่ากาชาด
เป็นประธานมอบทุนแก่เด็กนักเรียนในครอบครัวที่ยากจน และมอบผ้าห่ม
กันหนาว ให้แก่ชาวตำบลนาดินดำ และประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ
ภาพกิจกรรม

 

รวมภาพกิจกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2556 ภาพกิจกรรม
สาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่อง ภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 เจ้าของทรัพย์สินหรือได้รับมอบอำนาจยื่นแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ภาษีบำรุงท้องที่
ยื่นแบบ ภบท.5 แสดงรายการที่ดินภายในเดือน มกราคม เมื่อครบ 4 ปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือได้
กรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 30 นับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ชำระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
อัตราภาษี ที่อยู่อาศัย ที่เลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ยืนต้น อัตราไร่ละ 7 บาท
ปลูกพืชล้มลุก (ของตน) อัตราไร่ละ 5 บาท
ปลูกพืชล้มลุก (ให้เช่า) อัตราไร่ละ 3.5 บาท
ที่ว่างเปล่า อัตราไร่ละ 14 บาท
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน

ภาษีป้าย
ยื่นแบบ แสดงรายการ (ภป.1) ต่อพนักงงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือน มกราคม ถึง มีนาคม
ของทุกปี
ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งรับการประเมิน
อัตราภาษี ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษีในอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ เครื่องหมาย
คิดภาษีในอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
ป้ายไม่มีอักษรไทย คิดภาษีในอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
ป้ายที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่ายป้าย หรือสถานที่ตั้งของป้ายหรือข้อความในป้าย

ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ของทุกปี
อัตราค่าธรรมเนียม ครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือน
 

 


 

คอลัมน์ประจำวัน 


สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ
เลขที่ 146 หมู่ 8 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ .0 4207 2448 โทรสาร. 0 4207 2443
webmaster : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดินดำ