การประชุมกลุ่มสตรีตำบลนาดินดำ

0
185

กลุ่มสตรีตำบลนดินดำ จัดประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กพสต ตำบลนาดินดำ โดยมี
นายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ ได้เข้าร่วมประชุมพบปะและร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ