ประวัติเทศบาล

ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลนาดินดำ

        ตำบลนาดินดำ ในอดีตเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ต่อมได้แยกมาขึ้นในเขตตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และเมื่อปี พ.ศ. 2485 ตำบลนาดินดำ ได้แยกออกจากตำบลผาน้อย และถูกยกฐานะขึ้นเป็นตำบลนาดินดำ โดยศูนย์กลางตำบล เริ่มต้นอยู่บ้านหนองหญ้าไซ มีกำนันคนแรกชื่อ ขุนแก้ว บรรพต ตำบลนาดินดำเป็นตำบลที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองเลย ต่อมาได้กำหนดให้บ้านนาดินดำเป็นศูนย์กลางของตำบล โดยกำนันชื่อ นายทัน อุ่นแก้ว จากอดีตถึงปัจจุบัน มีกำนันปกครองตำบลนาดินดำ 5 คน กำนันคนปัจจุบันคือ นายจีราวิชช์ สุวรรณสนธิ์ และจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 (ราชากิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 6ง.ลว. 30 ม.ค. 2539) และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลนาดินดำ ได้จัดตั้ง/ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาดินดำ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 โดยมี นายสรวิชญ์ ภูมิศรี เป็นนายกเทศมนตรีคนแรกและคนปัจจุบัน (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 )

———————————–