ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

0
304
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปก)
 - ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. 
 - คำแถลง  
 - คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง  
 - คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ  
 - คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
 - บันทึกหลักการและเหตุผล  
 - บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 
 - บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน  
 - บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล  
 - รายงานประมาณการรายรับ 
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  
 - รายงานประมาณการรายจ่าย
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕