คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี
นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ

โทรศัพท์ 0 4287 0790 ต่อ 24

นายวิชาญ แสนพันธ์ศิริ
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ

โทรศัพท์ 0 4287 0790 ต่อ 23

นายสังคม กันธรรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ

โทรศัพท์ 0 4287 0790 ต่อ 23

นายสมควร หินประกอบ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ

โทรศัพท์ 0 4287 0790 ต่อ 23

นายสุนันต์ สิงห์อาจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ

โทรศัพท์ 0 4287 0790 ต่อ 23