คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร


นายสรวิชญ์ ภูมิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ
นายสมบัติ เสียงใส
รองนายกเทศมนตรี

นายบุญส่ง ม่วงนนทะศรี
รองนายกเทศมนตรี

นายอาวุธ เสนานุช
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายทำนอง สารวงศ์
ที่ปรึกษารนายกเทศมนตรี