นโยบายของเทศบาล

นโยบายของเทศบาล

นโยบายของเทศบาลตำบลนาดินดำ (Policy)

1.นโยบายด้านการศึกษา

 • ส่งเสริมการศึกษาให้บริการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพมีความเหมาะสมกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น
 • สนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ดับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในตำบล
 • ส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย
 • พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การเรียนการสอน รวมถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

 • สนับสนุน ส่งเสริม ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 • สนับสนุนการจัดระบบการบริหารการจัดการตลาดของเทศบาลให้เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เสริมรายได้ให้กับประชาชน
  ก่อสร้างตลาดชุมชน/หมู่บ้าน
 • ส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีพ
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประปา ไฟฟ้า รางระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเพื่อการเกษตร
  การคมนาคมขนส่ง การจราจร ครอบคลุมและทั่วถึง

3. นโยบายด้านสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 • ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กรชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างครอบครัว ชุมชนให้เข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดในชุมชน
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับสวัสดิการเท่าที่จำเป็น ตามข้อกำหนดอย่างมีคุณธรรม
  และทั่วถึง
 • ส่งเสริมให้มี หนึ่งตำบลหนึ่งกู้ชีพ
 • จัดให้มีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดีและพอเพียง
 • พัฒนาตำบลนาดินดำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

4. นโยบายด้านสาธารณสุข

 • บริการสาธารณสุขพื้นฐาน ด้านสวัสดิการสังคมที่จำเป็น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
 • ส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในชุมชน เพื่อให้มีสุขภาพจิตดี สดใส และสุขภาพที่แข็งแรง
 • เผ้าระวัง รณรงค์ป้องกันและติดตามการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคเอดส์
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านสาธารณสุข ให้ความรู้ ความชำนาญตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น
 • การพัฒนาศักยภาพหนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อสม. อาสากู้ชีพ ( EMS ) เป็นต้น

5. นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลภารวะและสิ่งแวดล้อม ในแม่น้ำ ลำธาร ป่าไม้
 • ควบคุมและวางระบบการกำจัดขยะมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดมลพิษไม่ให้มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ของคนในชุมชน
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและสาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

 • ส่งเสริมบทบาทองค์กรภาคเอกชน ชุมชน อาสาสมัคร ในการสร้างสังคม ให้นำไปสู่ความทันสมัย มีความรัก มีความสมานฉันท์ โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และมีส่วนร่วมส่งเสริมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุข
 • นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการบริหาร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สังคม การเมือง การปกครอง ให้มีความสอดคล้องและทิศทางเดียวกัน
 • ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ การบริหารงานแต่ละฝ่าย ตามหลักธรรมมาภิบาล และพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

———————————-