ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายนาดินดำ – โคกมน หมู่ที่ 8,9 บ้านเจริญสุข,บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลนาดินดำ

0
268
ประกาศราคากลาง