ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก (โดยวิธี pavement in – place recycling ขุดกัดความลึกไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
269