ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก (โดยวิธี pavement in – place recycling ขุดกัดความลึกไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.)

0
296
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก (โดยวิธี pavement in - place recycling ขุดกัดความลึกไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.)