ประกาศเรื่องการกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี

0
55
ประกาศเรื่องการกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี