ประชุมสภา ทต.นาดินดำ

0
75

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม๓ูขุมทองวิไล เทศบาลตำบลนาดินดำ 1.วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่1/2562 2.วันที่ 1 มีนาคม 2562 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 3.วันที่30 เมษายน 2562 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 4.วันที่10มิถุนายน 2562 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่ 1/2562 5.วันที่14มิถุนายน 2562 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่ 2/2562 6.วันที่18มิถุนายน 2562 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่ 3/2562 7.วันที่6 สิงหาคม 2562 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 8.วันที่19 สิงหาคม 2562 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 9.วันที่26กันยายน 2562 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2ครั้งที่ 1/2562 10.วันที่30 ตุลาคม 2562 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2562