ประชุมสภา ทต.นาดินดำ

0
367

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล เทศบาลตำบลนาดินดำ 1.วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่1/2563 2.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 3.วันที่28 เมษายน 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 4.วันที่30 เมษายน 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 5. วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่ 1/2563 6.วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 7.วันที่17 สิงหาคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 8.วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 9.วันที่25กันยายน 2563 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 10.วันที่ 28 กันยายน 2563 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2ครั้งที่ 2/2563 11.วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2563