ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลนาดินดำ มีสภาพทางกายภาพ คือ เป็นบริเวณพื้นที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ระดับ 250 -300 เมตร แบ่งออกได้ 4 บริเวณ คื อ

  • บริเวณภูเขาอยู่ร่วมกันภายในอาณาเขตทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกยาวติดต่อกันลงมาอยู่ในอาณาเขตของหมู่ที่ 4,10,13 และ 8
  • บริเวณปลูกพืชไร่ ไม้ผล เป็นพื้นที่เนินที่มีความสูงค่อนข้างมาก อยู่กระจัดกระจายทั่วทั้งเขตของเทศบาลตำบล
  • บริเวณพื้นที่ราบ อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ เทศบาลตำบล มีพื้นที่ขยายออกเป็นบริเวณกว้างจากทิศเหนือจดทิศใต้ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรในตำบล 
  • บริเวณที่เป็นพื้นน้ำ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่มากนัก มีลำห้วยผ่าน 2 สาย นอกนั้นเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วทั้งตำบล

————————-