สภาพพื้นที่ทั่วไป

สภาพพื้นที่ทั่วไป

สภาพพื้นที่ทั่วไป

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลนาดินดำ ตั้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองเลย โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ จดเขต อบต.น้ำสวย อำเภอเมืองเลย ทิศใต้ จดเขต อบต.ผาน้อย อำเภอวังสะพุง ทิศตะวันออก จดเขต อบต.ท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
ทิศตะวันตก จดเขต อบต.นาอาน อำเภอเมืองเลย
เนื้อที่ เทศบาลตำบลนาดินดำ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 96,625 ไร่ หรือคิดเป็น 152.60 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเป็นเนื้อที่ทำการเกษตรประมาณ 54,622 ไร่ เนื้อที่ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยประมาณ 3,321 ไร่ เนื้อที่เป็นที่สาธารณะประมาณ 9,892 ไร่ นอกเหนือจากนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาและเป็นผิวน้ำ

อาชีพในเขตเทศบาลตำบล

พื้นที่ทำการเกษตร 29,662 ไร่
พื้นที่ปลูกข้าว 13,238 ไร่ จำนวนผู้ปลูก 1,450 ราย
พื้นที่ปลูกข้าวโพด 14,070 ไร่ จำนวนผู้ปลูก 1,317 ราย
พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 5,799 ไร่ จำนวนผู้ปลูก 713 ราย
พื้นที่ปลูกถั่วเหลือง 245 ไร่ จำนวนผู้ปลูก 100 ราย
พื้นที่ปลูกมะขาม 1,315 ไร่ จำนวนผู้ปลูก 901 ราย
พื้นที่ปลูกมะม่วง 1,605 ไร่ จำนวนผู้ปลูก 469 ราย
พื้นที่ปลูกลำไย , ลิ้นจี่ 535 ไร่ จำนวนผู้ปลูก 197 ราย
พื้นที่ปลูกส้ม 53 ไร่ จำนวนผู้ปลูก 6 ราย
พื้นที่ปลูกยางพารา 5,390 ไร่ จำนวนผู้ปลูก 323 ราย

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 2 แห่ง

การคมนาคม

เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล ถนนสายหลักมีทั้งสิ้น 5 สาย
ถนนสายเลย – สงเปลือย จากอำเภอเมืองเลย ผ่านหมู่ที่ 5 ต.นาดินดำ
ถนนสายเลย – นาด้วง จากอำเภอเมืองเลย ผ่านหมู่ที่ 4, 10, 13 ต.นาดินดำ
ถนนสายนาดินดำ – โคกมน แยกจากสายเลย- นาด้วง ผ่านหมู่ที่ 1, 12, 8 ต.นาดินดำ
ถนนสายนาดินดำ – หนองผำ แยกจากสายนาดินดำ – โคกมน ผ่านหมู่ที่ 2, 9, 6, 3, 11 ต.นาดินดำ
ถนนสายแหล่งควาย – หนองหญ้าไซ จาก ต.นาอาน ผ่านหมู่ที่ 2, 9 ต.นาดินดำ

สถาบันและองค์กรศาสนา / สาธารณสุข 

วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 12 แห่ง

สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง