องค์กรสตรีตำบลนาดินดำ

องค์กรสตรีตำบลนาดินดำ

มีสมาชิก ทั้งหมด 210 คน

นางวยุรี พรหมวาศรี
ประธานกลุ่มสตรีตำบลนาดินดำ

กลุ่มสตรี หมู่ที่ 1 บ้านนาดินดำ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 2 บ้านหนองหญ้าไซ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 3 บ้านหนองผำ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 4 บ้านห้วยม่วง
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาทราย
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 6 บ้านหนองทุ่ม
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์มงคล
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 8 บ้านเจริญสุข
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าไซ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วง

 

กลุ่มสตรี หมู่ที่ 11 บ้านหนองฮี
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 12 บ้านห้วยลึก
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 13 บ้านห้วยม่วง
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 14 บ้านห้วยลึก