เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบปะรมาณ ประจำปี 2564

เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2564

เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563

เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562

เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี