เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ

 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง การควบุคมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ พ.ศ. 2552
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2552
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2552