แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนเส้นทางและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบให้มีมาตรฐานและพร้อมที่จะดำเนินการสำรวจตรวจสอบเพื่อการวางแผนพัฒนาและจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
 • มีการจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการ อาทิ ถนน แหล่งน้ำไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ รางระบายน้ำ ฯลฯ
 • มีการจัดสวนสาธารณะ และแหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดีและเพียงพอที่จะให้บริการต่อชุมชน
 • จัดทำและวางระบบผังเมืองรวม เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน อปท. เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการ
 • อบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอข้อมูลของหมู่บ้านในเทศบาลตำบลนาดินดำ
 • พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 • ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น
 • สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคมโดยใช้กระบวนการประชาคม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการแผนชุมชน
 • สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคฉี่หนู ฯลฯ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรลดการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง หันมาใช้พืชสมุนไพรแทน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีต่าง ๆ ในกระบวนการการพัฒนาท้องถิ่น
 • รณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง
  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน
 • ส่งเสริมและจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามระเบียบกำหนดให้
 • จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
 • พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี รวมถึงจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
 • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชน
 • พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตามหลักธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

 • พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว ตลอดจนพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
 • รณรงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 • พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบริการท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลย ตลอดจนจัดให้มีสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเลย
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา
 • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา และอุปกรณ์การกีฬาต่าง ๆ
 • ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมสำหรับบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญหาของท้องถิ่น

 • ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา การจัดการศึกษา และการให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 • สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
 • ขยายพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
 • ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญหาของท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
 • พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน
 • ส่งเสริมให้สถานศึกษา และสถานบันทางศาสนาเป็นหลักในการสอน เพื่อปลูกฝัง จริยธรรมคุณธรรมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปะพื้นบ้าน การละเล่น ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
  ให้คงอยู่และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
 • ส่งเสริมและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
 • ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น และงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ป้องกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบจากสาธารณภัย
 • สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
 • ระดมสรรพกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วม
 • จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 • สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อกิจกรรมด้านความปลอดภัยในชุมชนและเตือนภัยชุมชน
 • สงวน อนุรักษ์ฟื้นฟู รักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน และชุมชนในจังหวัดเลย ให้ ยั่งยื่น
  และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว
 • กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพื้นที่
 • สนับสนุนและส่งเสริมประชาชน ชุมชน และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ควบคุมการกำจัดขยะมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดสารพิษจากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
 • การส่งเสริมด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร และส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าขายภายในท้องถิ่นและการค้าชายแดน
 • จัดให้มีตลาดในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร / ปศุสัตว์ / อื่น ๆ และก่อสร้างศูนย์สาธิตการตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 • พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการมีงานทำ และทำงานอย่างมีศักยภาพ เอื้อต่อการเพิ่มผลผลิตและเปรียบทางการแข่งขัน
 • ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน
 • ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านปศุสัตว์
 • ยกระดับคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ปลอดสารพิษ