โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขุมชน( 1 อปท. 1 ถนนต้นแบบ ปลอดถังขยะ )

0
367

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.นาดินดำ ได้จัดกิจกรรม/โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขุมชน( 1 อปท. 1 ถนนต้นแบบ ปลอดถังขยะ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างถนนต้นแบบ ปลอดถังขยะ ให้ประชาชน มีความรู้ ในการคัดแยกขยะสร้างการมีส่วนร่วม ต่อยอดขยายผลกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด