โครงการผู้ประกอบการใส่ใจอาหารปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2564

0
148
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาดินดำได้จัดโครงการ
ผู้ประกอบการใส่ใจ อาหารปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2564 ณ เทศบาลตำบลนาดินดำ โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการอาหารในตำบลนาดินดำ