โครงการผู้ประกอบการใส่ใจ อาหารปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ปี 2565

0
55

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการผู้ประกอบการใส่ใจ อาหารปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ปี 2565 โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้ทำผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนีั้