โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษี

0
308

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง จัดโครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษี(ด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ณ ห้องประชุมภูขุมทองวิไล ชั้น 2 เทศบาลตำบลนาดินดำ ได้รับความสนใจจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 70 คน