โครงการพืชปลอดภัยใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

0
48
วันที่ 5 กันยายน 2565  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านห้วยม่วง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาดินดำ จัดโครงการ “พืชปลอดภัยใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” โดยนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบล
นาดินดำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชน เข้าร่วมในโครงการ ณ วัดอัมพวัน บ้านห้วยม่วง ม.4 ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย