โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทต.นาดินดำ

0
85

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม เทศบาลตำบลนาดินดำจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลนาดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายเฉลียว วงศ์สาวัตร ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในพิธี และร่วมเป็นวิทยากร พร้อมด้วยท่าน ดร.ณัฐฐิญา ทรัพย์ปุญญากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมทีมงานเทศบาลตำบลนาอ้อ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีท่านเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ กล่าวรายงานการอบรม และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.นาดินดำ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว