โครงสร้างส่วนราชการ

0
356
โครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด

             ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

             ฝ่ายนโยบายและแผน
             ฝ่ายกฎหมายและคดี
             ฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
             ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุน

ส่วนการคลัง
             ฝ่ายการเงินและบัญชี
             ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
             ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ส่วนโยธา
            ฝ่ายก่อสร้าง
            ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร