ทรงพระเจริญ
 


ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ประเภท เกษตรทฤษฎีใหม่ประวัติของ นายบุญแทน เหล่าสุพะ

ที่อยู่ 104 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ
เริ่มทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2544

เนื้อที่ 25 ไร่

รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและระบบการผลิตมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่
อัตราส่วน 30:30:30:10
กิจกรรมภายในแปลงทฤษฎีใหม่

แหล่งน้ำ สระน้ำ ขนาด 20x 40x2 เมตร จำนวน 2 บ่อ และขนาด 5x8.5x5.4x4 เมตร
จำนวน 3 บ่อ รวม 5 บ่อ โดยมีการจัดการระบบน้ำโดยต่อท่อปริงเกอร์ จากบ่อน้ำธรรมชาติ จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำกว่า ทำให้มีน้ำในบ่อตล อดปี

 


ทำนา จำนวน 4ไร่และปลูกพืชหลังนาได้แก่แตงกวาฟักทอง และพืชผัก
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 8 ไร่ อาศัยน้ำฝนสร้างรายได้เสริมกับพืชอื่น ๆ
ไม้ผลกว่า 28 ชนิด จำนวน 10 ไร่ จัดระบบการปลูกที่เหมาะสม ใกล้แหล่งน้ำ
ปลูกพืชผัก สมุนไพร หน่อไม้ จำนวน 1 ไร่
บ่อกบและปลา เป็นอาหารโปรตีน
เล้าไก่เล็ก ๆ เลี้ยงไก่พื้นเมือง
บ้านพักอาศัย ที่พักแรมอยู่ในบริเวณเดียวกันในฟาร์ม เนื้อที่ 765 ตารางวาจุดเด่นของการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่

ใช้ภูมิปัญญาในการวางระบายท่อน้ำตามความลาดเทของภูมิประเทศเพื่อใช้น้ำสามารถไหลมาตามท่อจากที่สูงลงมาที่ต่ำ
ปลูกหญ้าและไม้ผลป้องกันการพังทลายของดิน ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดในการผลิต ใช้ทรัยากรพืชผลภายในฟาร์มนำมาทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำกับดักแมลงวันทองและผีเสื้อกลางคืน สามารถขยายพันธุ์ไม้ผลได้เองจาก 1 ต้น เป็นหลายต้นโดยเฉพาะละมุด สร้างรายได้หลักในฟาร์ม
ทำถังผลิตน้ำส้มควันไม้ไล่แมลงวันทองในสวนไม้ผลการประสานความร่วมมือกับภายนอก

- เป็นวิทยากรให้แก่อาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรในการศึกษาดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และการทำการเกษตรปลอดสารพิษ
- วิทยากรอบรมให้เกษตรกรโครงการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานเข้ามา
อบรม ศึกษาดูงาน

- ออกร้านในงานของส่วนราชการและให้ความรู้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปผลงาน ชนะเลิศการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
จาก สำนักงาน กปร. ปี 2553


 

 หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด