ข่าวกิจกรรม

ทรงพระเจริญ
 


ข่าว กิจกรรมเทศบาลตำบลนาดินดำ

เมื่อวันที่ 6 - 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง จัดโครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษี (ด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ณ ห้องประชุมภูขุมทองวิไล ชั้น 2 เทศบาลตำบลนาดินดำได้รับความสนใจจาก
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 70 คน

 

หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด