ประวัติความเป็นมา
Homepage
About Us
Contact Us
Nadindam Municipalities
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่สำคัญ
ติดต่อเรา
หน่วยงานต่าง ๆ


ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลนาดินดำ

ตำบลนาดินดำ ในอดีตเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ต่อมได้แยกมาขึ้นในเขตตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
และเมื่อปี พ.ศ. 2485 ตำบลนาดินดำ ได้แยกออกจากตำบลผาน้อย และถูกยกฐานะขึ้นเป็นตำบลนาดินดำ โดยศูนย์กลางตำบล เริ่มต้นอยู่บ้าน
หนอ งหญ้าไซ มีกำนันคนแรกชื่อ ขุนแก้ว บรรพต ตำบลนาดินดำเป็นตำบลที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองเลย ต่อมาได้กำหนดให้
บ้านนาดินดำเป็นศูนย์กลางของตำบล โดยกำนันชื่อ นายทัน อุ่นแก้ว จากอดีตถึงปัจจุบัน มีกำนันปกครองตำบลนาดินดำ 5 คน กำนันคนปัจจุบัน
คือ นายจีราวิชช์ สุวรรณสนธิ์ และจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 (ราชากิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 6
ง.ลว. 30 ม.ค. 2539) และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลนาดินดำ ได้จัดตั้ง/ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาดินดำ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2551 โดยมี นายสรวิชญ์ ภูมิศรี เป็นนายกเทศมนตรีคนแรกและคนปัจจุบัน (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555
)


ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลนาดินดำ

ความหมาย
วงกลมด้านนอก
เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย
วงกลมด้านใน
เป็นรูป ภูเขาเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นานาชนิด
ทุ่งนาและลำห้วย เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่มีดินสีดำ

 

 

 

 


หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด