ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่สำคัญ
ติดต่อเรา
มาตรการประหยัดพลังงาน
Link ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

-รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักไทย
พุทธศักราช 2550

- พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
พ.ศ 2540

- พรบ.กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ
พ.ศ. 2542

- พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496
- พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
-พรบ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

- พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ โทรศัพท์ 0 4207 2448 โทรสาร 0 4207 2443

 ประกาศเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการ
การยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาดินดำ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและ
เปิดป้ายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ โดยมีท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์)
เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมกับ
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออก ภายในตำบลนาดินดำ

เมื่อวัน 13 เมษายน ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาดินดำ
จัดโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติแลครอบครัว
ประจำปี 2559 โดยมีผู้สูงอายุทั้งหมด 550 คน
ได้รับเกียรติจากท่านนายกสรวิชญ์ ภูมิศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ
ประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เทศบาลตำบล
นาดินดำ ร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
ครั้งที่ 10 " ภูบ่อบิดเกมส์ " ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมการแข่งขันกีฬา
อปท.อำเภอเมืองเลยสัมพันธ์ ครั้งที่ 16
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.นาดินดำ
จัดโครงากรส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจ
"เพื่อนช่วยเพื่อน" เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชน

เทศบาลตำบลนาดินดำ ออกแจกเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการให้กับชาวบ้านตำบลนาดินดำ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดเก็บภาษี


 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ


การเบิก-จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการสาระน่ารู้เรื่องภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2เจ้าของทรัพย์สินหรือได้รับมอบ อำนาจ
ยื่นแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
ภาษีบำรุงท้องที่
ยื่นแบบ ภบท.5 แสดงรายการที่ดินภายในเดือน มกราคม เมื่อครบ 4 ปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือได้
กรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 30 นับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ชำระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
อัตราภาษี ที่อยู่อาศัย ที่เลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ยืนต้น อัตราไร่ละ 7 บาท
ปลูกพืชล้มลุก (ของตน) อัตราไร่ละ 5 บาท
ปลูกพืชล้มลุก (ให้เช่า) อัตราไร่ละ 3.5 บาท
ที่ว่างเปล่า อัตราไร่ละ 14 บาท
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ของทุกปี
อัตราค่าธรรมเนียม ครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 เจ้าของทรัพย์สินหรือได้รับมอบอำนาจ
ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

คอลัมน์ประจำวันนายสรวิชญ์ ภูมิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำ
เลขที่ 146 หมู่ 8 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ .0 4207 2448 โทรสาร. 0 4207 2443
webmaster : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดินดำ