โครงสร้างบุคลากร
Homepage
About Us
Contact Us
Nadindam Municipalities
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่สำคัญ
ติดต่อเรา
หน่วยงานต่าง ๆ

 

 


นายเจนกิจ ภักดีบุรีกุล
ปลัดเทศบาลตำบลนาดินดำ

โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาดินดำ

สำนักปลัดเทศบาล

จ่าเอกไกรสร สืบก่ำ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนิตญา สาลีอาจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย ฯ
นางสาวธนาณัติ ขันทะสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเป็นหนึ่ง ศิริสุวรรณ
นิติกร


นางสาวรมย์ชลี อาจปาสา
นักวิชาการเกษตร
นางภัทราวดี เสนานุช
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ
นางประดิชญา สัตตาคม
เจ้าพนักงานทะเบียน ฯ

นางสาวกาญจุรี บุญวัฒน์
นักพัฒนาชุมชน
นางพรรณทิพย์ บุตรเต
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวรัชนีกรณ์ ชมมณี
บุคลากร
นางสาวธีรารัตน์ พรมมาวัย
นักวิชาการประชาสัมพันธ์

 
นางสาวกรองแก้ว ม้าวมงคล
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ
นางอานิจ วีระวัฒน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานชนบท
นางราตรี คำไล้
ผช.นักพัฒนาชุมชน

 หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด