ระเบียบ / กฎหมาย
Homepage
About Us
Contact Us
Nadindam Municipalities
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่สำคัญ
ติดต่อเรา
หน่วยงานต่าง ๆ


ระเบียบ / กฎหมาย

  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง การควบุคมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ พ.ศ. 2552
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2552
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2552
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2552
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดินดำ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2552  


หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด