ลักษณะภูมิประเทศ
Homepage
About Us
Contact Us
Nadindam Municipalities
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่สำคัญ
ติดต่อเรา
หน่วยงานต่าง ๆภาพลักษณะภูมิประเทศของนาดินดำ คลิก
 


ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลนาดินดำ มีสภาพทางกายภาพ คือ เป็นบริเวณพื้นที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ระดับ 250 -300 เมตร แบ่งออกได้ 4 บริเวณ คื อ

บริเวณภูเขาอยู่ร่วมกันภายในอาณาเขตทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกยาวติดต่อกันลงมาอยู่ในอาณาเขตของหมู่ที่ 4,10,13 และ 8

บริเวณปลูกพืชไร่ ไม้ผล เป็นพื้นที่เนินที่มีความสูงค่อนข้างมาก อยู่กระจัดกระจายทั่วทั้งเขตของเทศบาลตำบล

บริเวณพื้นที่ราบ อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ เทศบาลตำบล มีพื้นที่ขยายออกเป็นบริเวณกว้างจากทิศเหนือจดทิศใต้ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรในตำบ ล

บริเวณที่เป็นพื้นน้ำ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่มากนัก มีลำห้วยผ่าน 2 สาย นอกนั้นเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยกระจัดกระจาย
อยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วทั้งตำบล

  

 


 หน้าหลัก วิสัยทัศน์และนโยบาย ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ร้องทุกข์ แผนพัฒนาสามปี เว็บบอร์ด